Algemene voorwaarden

Dans jij binnenkort met ons mee?

ALGEMENE VOORWAARDEN WENSINK DANCE MASTERS

Algemene regels deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Wensink Dance Masters te Apeldoorn, hierna ook te noemen: de dansschool.

Inschrijving:

1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan via internet, telefonisch of op de dansschool geschieden.

3. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het betaalde lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

4. De gegevens van de cursist worden door Wensink geregistreerd en gebruikt om de cursist op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Wensink. Indien de cursist niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de cursist dit aan Wensink mede te delen.

De cursus:

Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: – de globale inhoud van de cursus – het aantal lessen – de tijdsduur van een les – de lestijden – de aanvang van de cursus – de frequentie van de lessen – eventuele overige verplichtingen.

Beëindiging inschrijving:

1. Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven.

2. U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus.

3. Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u nog steeds verplicht de volledige contributie voor de cursus, waarvoor u zich heeft ingeschreven, te betalen. Ook als u in termijnen betaalt. Aansprakelijkheid De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

Consumpties:

1. De dansschool beschikt over een eigen horecagedeelte en het is dan ook niet toegestaan zelf meegebrachte drank- en/of etenswaren binnen de dansschool te nuttigen.

2. De dansschool volgt de horeca voorschriften en dat betekent dat er aan personen onder de 16 jaar geen alcohol wordt verkocht en aan personen tussen de 16 en 18 jaar alleen zwak alcoholische dranken.

3. Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod. Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover aan de muur te doven en te deponeren.

4. Wij schenken geen (kraan)water. U kunt flesjes bronwater bij ons kopen. Huisregels Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden.

Wensink Dance Masters Apeldoorn